Freehold…Leasehold ความเหมือนที่แตกต่าง

Freehold…Leasehold ความเหมือนที่แตกต่าง

เมื่อพูดถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณคงได้ยินคาว่า “Freehold” หรือไม่ก็ “Leasehold” แท้จริงแล้วคำเหล่านี้บอกอะไร และมีผลอย่างไรกับผู้ลงทุน

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ในฐานะผู้กากับดูแลธุรกิจจัดการกองทุนได้อนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วหลายกองทุน ซึ่งมีสัดส่วนแบบ Freehold และ Leasehold ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมมากกว่า 70,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 52)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นเจ้าของ และนำรายได้จากการให้เช่าพื้นที่มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมประเภทนี้จึงมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุน และเมื่อเลิกกองทุนแล้วก็สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ออกไปแล้วนาเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วย และหากมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นสูงกว่าตอนที่กองทุนเข้าไปซื้อ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืนจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Leasehold จะลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน มีเพียงสิทธิในการนาอสังหาริมทรัพย์นั้นไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่าที่กองทุนได้ตกลงไว้กับเจ้าของ เช่น 20 ปี และเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าก็ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การที่คุณเซ้งตึกระยะเวลา 20 ปี เพื่อทาการค้า เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งมีผลให้ราคาเซ้งตึกลดลงไปด้วยตามระยะเวลาที่เหลือน้อยลง จนเป็นศูนย์ ณ วันที่ครบอายุสัญญาเซ้งตึก ในทานองเดียวกันกรณีกองทุนรวมแบบ Leasehold มูลค่าสิทธิการเช่าจะลดลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งเมื่อนามูลค่าสิทธิการเช่ามาคานวณแล้ว NAV จะลดต่าลงไปเรื่อยๆ จนเป็นศูนย์

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในกองทุนรวมแบบ Freehold หรือ Leasehold คุณจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ เงินปันผลจากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของมูลค่าเพิ่มจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (capital gain) คือ กองทุนรวมแบบ Freehold เมื่อเลิกกองทุนสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ในกองทุนได้ เนื่องจากกองทุนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นในขณะที่กองทุนรวมแบบ Leasehold จะมีการทยอยคืนเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างทางไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งครบอายุสิทธิการเช่า และกองทุนต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของโดยไม่สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ ณ วันครบอายุสัญญาเช่า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งจาก ก.ล.ต. ไม่มีการระบุอายุโครงการไว้ โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาให้มีสภาพคล่อง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ง่าย และกองทุนรวมเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าได้ตามความเหมาะสม (แต่ต้องเป็นไปตามนโยบายที่ระบุในโครงการ)

ส่วนเหตุผลที่จะทาให้ต้องยกเลิกกองทุนนั้น กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ เมื่อมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย มีทุนจดทะเบียนลดลงต่ากว่า 500 ล้านบาท หรือ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใด คุณควรศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน อาทิเช่น ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทาเลที่ตั้ง โอกาสในการหารายได้ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม โอกาสในการขายทรัพย์สิน (กรณี Freehold) อัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ (occupancy rate) ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การจัดให้มีการประกันภัยและเงื่อนไขในสัญญาเช่าต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ และที่สาคัญส่งผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับด้วย

เปรียบเทียบความแตกต่าง Freehold และ Leasehold

  Freehold Leasehold
1. กรรมสิทธิ์ ใช่ ไม่
2. ผลตอบแทน เงินปันผล + อาจได้ Capital Gain ณ ตอนเลิกกอง เงินปันผล
3. ณ ตอนเลิกกองทุนรวม มีโอกาสได้รับเงินคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก ณ ตอนเริ่มกอง มูลค่าหน่วยลงทุนเป็น 0

ที่มา http://www.sec.or.th

ดูข้อมูลกองทุนอสังหาฯทั้งหมด >> http://thaipropertyfund.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99/
4 thoughts on “Freehold…Leasehold ความเหมือนที่แตกต่าง

  1. Pingback: กองทุนอสังหาริมทรัพย์คืออะไร | กองทุนรวมอสังหาฯ ไทย

  2. Pingback: กองทุนอสังหาริมทรัพย์คืออะไร | กองทุนรวมอสังหาฯ ไทย

  3. Pingback: จะเลือกซื้อกองไหนดี | กองทุนรวมอสังหาฯ ไทย

  4. Pingback: จะเลือกซื้อกองไหนดี | กองทุนรวมอสังหาฯไทย..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กองทุนอสังหาฯทั้งหมด | สถิติกองทุน | กราฟราคาย้อนหลัง
Thai Home List บ้านมือสอง | Thai Property Fund | Thailand hotel and resort | Thailand hotel booking

© Copyright 2018, all rights reserved.